Promotion

อิ่ม  บุญตงกี่ เที่ยวฟรี สิงคโปร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการคือ ลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้าน บุญตงกี่ (ประเทศไทย) ทุกสาขา ครบทุกๆ 1,000 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) ต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ รับคูปองชิงรางวัล เพียงเขียน ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ลงบนคูปองชิงโชค แล้วใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนบริเวณแคชเชียร์ ณ  ร้านบุญตงกี่ (ประเทศไทย) ทุกสาขา สำหรับรับประทานที่ร้าน เท่านั้น
 2. รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ ได้แก่ แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จำนวนรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 3. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัล คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 4.  กำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง ในวันที่ 4 กันยายน 2561

บริษัทฯ ขอจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือสละสิทธิ์

 1. สถานที่จับรางวัลได้แก่ ร้านบุญตงกี่ สาขาโครงการดิอัพ พระราม 3: เลขที่ 54/5 อาคารดิอัพ พระราม 3, ห้องเลขที่ B7-B8 ชั้น 1, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กทม. 10120
 2. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.boontongkeethailand.com และ www.facebook.com/BoonTongKeeThailand/ ในวันที่ 7 กันยายน 2561
 3. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด  ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนคูปองชิงโชค พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทน โดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

** กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปีจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

 1. ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 1. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับบริการ  ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 2. พนักงานของบริษัท บุญตงกี่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 3. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.boontongkeethailand.com, www.faceboo.com/BoonTongKeeThailand/หรือศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-687-5536
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัลแพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์: รวมเวลา 3 วัน 2 คืน

บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี

แพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วย

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ – สิงคโปร์ (สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์)
 2. ค่าที่พัก 2 คืน ณ โรงแรมระดับ 3 ดาว และค่าอาหารตลอดการเดินทาง
 3. ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. ค่ารถรับส่งสนามบิน – โรงแรม และระหว่างการเดินทาง
 5. ค่ามัคคุเทศก์ ผู้มีประสบการณ์ ตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว,แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, และค่าทิปพนักงานขับรถ

-ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
– ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทางให้ฝ่ายการตลาด บริษัท บุญตงกี่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 และต้องออกเดินทางพร้อมกันระหว่าง วันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
– ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฏชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
– ของรางวัลไม่สามารถ ขายต่อสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้